KONKURS PLASTYCZNY ”MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie plastycznym
na temat:
„MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

Prace prosimy przesyłać na adres:
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
im. św. Jana z Kęt
UL. REYMONTA 3
34-600 LIMANOWA
tel: 18 3376 937

Cele konkursu:
 rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
– poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci,

– prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,
– kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem; rozwijanie uczuć patriotycznych- szacunku i miłości do swojego regionu.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat z przedszkoli z terenu miasta Limanowa ,
– w konkursie wezmą udział prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A-3,
– każde przedszkole może nadesłać po 5 indywidualnych, samodzielnie wykonanych prac z każdej grupy wiekowej: czterolatki(I grupa); pięciolatki (II grupa); sześciolatki (III grupa).
– prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką według wzoru (pismem drukowanym):
– imię i nazwisko autora pracy,
– wiek,
– adres placówki, telefon, e-mail,
– imię i nazwisko opiekuna,
– dla biorących udział w konkursie niezbędna jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, którą należy przesłać wraz z pracą konkursową,
– nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji i ekspozycji,
– prace konkursowe należy przesłać do 26.10.2018, liczy się data wpływu do siedziby organizatora.

Podsumowanie konkursu:
– konkurs zostanie podsumowany na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów,
– wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolezsp4.limanowa.pl,
– zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie do dnia 05.11.2018,
– zwycięzcy oraz wyróżnieni wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się podczas „WIECZORNICY- TOBIE POLSKO ŚPIEWAMY” w dniu 08.11.2018 o godz.17.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Limanowej, ul. Reymonta 3 ( na sali gimnastycznej).
Nagrody:
 Laureaci: I,II,III miejsca oraz dzieci wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy:
nauczycielki przedszkola

 

 

Załącznik nr 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………w konkursie plastycznym na temat „Moja miejscowość” organizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Limanowej.

Limanowa…………………. ……………………………….
data podpis rodzica

Skip to content