Organizacja roku szkolnego  2020/2021

                         

 Witamy!

 

 Poniżej publikujemy istotne informacje związane z nowym rokiem szkolnym.

                          01.09.2020r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

                                  Przedszkole jest czynne 6.30 – 17.00

Do przedszkola zdrowi opiekunowie przyprowadzają dzieci  ZDROWE, bez objawów jakichkolwiek infekcji – zwłaszcza dróg oddechowych.

Drzwi do przedszkola ze względów bezpieczeństwa są zamknięte. Wejście do przedszkola należy komunikować dzwonkiem przy drzwiach.

Na teren przedszkola mogą wejść jedynie rodzice dzieci nowoprzyjętych: 1 opiekun i 1 dziecko. Rodzic zachowuje dystans między pracownikami oraz innymi rodzicami – ma założoną maseczkę zakrywającą usta i nos, a przy wejściu dezynfekuje ręce. Dzieci NOWOPRZYJĘTE należy przebrać i za pośrednictwem dyżurującej Pani przekazać pod opiekę nauczycielki.

Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko, które już uczęszczało do przedszkola,  pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły.

Każdego dnia, przed wejściem na salę dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.  W przypadku  symptomu  choroby u dziecka zostanie  ono  odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.

Rodzice i dzieci przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Profilaktyka w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

  Informujemy, że w naszym przedszkolu prowadzone są działania mające na celu przeciwdziałanie zachorowaniom wirusowym  w postaci: zajęć edukacyjnych dla dzieci, restrykcyjnemu przestrzeganiu higieny, reżimu sanitarnego w utrzymaniu czystości pomieszczeń przedszkola.

Po wejściu do przedszkola i przebraniu dziecko idzie myć ręce do łazienki

Wstrzymujemy do odwołania mycie zębów przez dzieci. Wrócimy do mycia zębów po ustąpieniu zagrożenia zakażeniem.

Apelujemy o pozostawianie dzieci w domu w przypadku zaobserwowania: stanu podgorączkowego, kataru, kaszlu itp.. 

Dzieci chore nie będą przyjmowane do przedszkola zgodnie z przyjętą procedurą i statutem przedszkola.

Informujemy o konieczności odebrania dziecka z przedszkola  po uprzednim kontakcie telefonicznym  z Rodzicem w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów chorobowych  w ciągu dnia, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia zakażeniem chorobowym.

Rodzicu! Co powinieneś wiedzieć:

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzy

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/comusisz-wiedziec-o-koronawirusie

Informacja_dla_placowek_oswiatowych.docxInstrukcja_mycia_rak_dla_dzieci_do_szkoly_przedszkola.pdf

 

 

 

 

Skip to content