Konkurs plastyczny „Moje marzenia”

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W LIMANOWEJ
SERDECZNIE ZAPRASZA
WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA Z TERENU
MIASTA LIMANOWA
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

na temat:

„Moje marzenia”

Organizatorzy:
Miejskie Przedszkole nr 4 w Limanowej
tel: 18 3376 061

Cele konkursu:
 integracja placówek przedszkolnych,
 rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej marzeniami dzieci,
 poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci,
 prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
Warunki uczestnictwa:
 konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat,
 w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką rysunkową i malarską w formacie A-3, A-4,
 każde przedszkole może nadesłać indywidualne, samodzielnie wykonane prace z każdej grupy wiekowej: grupa I – 3-latki; grupa II – 4-latki; grupa III – 5-latki; grupa IV – 6-latki.
 prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką według wzoru (pismem drukowanym):
 imię i nazwisko autora pracy,
 wiek,
 adres placówki, telefon, e-mail,
 imię i nazwisko opiekuna,
 dla biorących udział w konkursie niezbędna jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych), którą należy przesłać wraz z pracą konkursową,
 prace prosimy przesyłać na adres:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W LIMANOWEJ
UL. REYMONTA 3
34-600 LIMANOWA
 nadesłane prace przechodzą na własność organizatora,
 prace konkursowe należy przesłać do 17.05.2017 r. – liczy się data stempla pocztowego.

Podsumowanie konkursu:
 konkurs zostanie podsumowany na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która przydzieli odpowiednie miejsca laureatom konkursu,
 zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie do dnia 23.05. 2017 r.,
 wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolezss4.limanowa.pl,
 zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników, które odbędzie się w Zespole Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej, ul. Reymonta 3 podczas Festynu Rodzinnego w dniu 27.05.2017 r.

Nagrody:
 Laureaci I,II,III miejsca oraz wyróżnieni – 3 osoby w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 Pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.

 

 

 

 

                                                                                            Oświadczenie

 Wyrażam zgodę na publikację wytworów prac mojego dziecka, jego wizerunku oraz danych osobowych ………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym pt. „Moje marzenia”, którego organizatorem jest Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Reymonta 3, 34 – 600 Limanowa.

 

 ………………………………                      ……………………………………………

(miejscowość, data)                                              (podpis rodzica lub opiekuna)
 

 

Skip to content