Logopeda

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

 Co to jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i przedszkolu  polega na rozpoznawaniu  i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z:

 1. niepełnosprawności,
 2. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 3. ze szczególnych uzdolnień,
 4. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 5. z zaburzeń komunikacji językowej,
 6. z choroby przewlekłej,
 7. z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 8. z niepowodzeń edukacyjnych,
 9. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 10. trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Kto udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej temu uczniowi – zatem działają w sposób zorganizowany, a ich decyzje i czynności powinny być spójne, planowe, wzajemnie uzgodnione i uzupełniające się.

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

  

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zróżnicowane w zależności od tego, czy ma być ona realizowana w przedszkolu lub w placówce, czy też w szkole – w tym także w szkole dla dorosłych.

 

Klasa terapeutyczna – dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla szczególnie uzdolnionych dzieci w przedszkolu, uczniów na każdym etapie edukacji oraz podopiecznych placówek oświatowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci/uczniów z zaburzeniami i rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji;
 • logopedyczne – dla dzieci/uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci/uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki.
  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

Zindywidualizowa ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla dzieci/uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

 

Skip to content