Regulamin funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 4 w okresie pandemii COVID – 19

 

      REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4

W OKRESIE PANDEMII  COVID – 19

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO–PRZEDSZKOLNY NR 4

          Rok szkolny 2020/2021

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1166)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657)

 

 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA:
 2. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 3. Zapewnia pracownikom obsługi środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące, jednorazowe fartuchy. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do szkoły i przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
 6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet nr 70 znajdujący się w budynku szkoły), wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki, termometr bezdotykowy.
 7. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 9. Przy wejściu do budynku przedszkola umieszcza:
 • numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych,
 • informację o obowiązku dezynfekowania rąk,
 • płyn do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących (w miejscu dostępnym dla wszystkich).
 1. Zawiesza zajęcia w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zawieszeniu zajęć powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

                   III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:

 1. Pracownik obsługi pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 3. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoliki, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 4. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 5. Personel pomocniczy jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem (do użycia adekwatnie do aktualnej sytuacji.)
 6. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 3. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
 4. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 5. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 6. Wietrzy sale co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby także w czasie zajęć
 7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 9. Do przedszkola zdrowi opiekunowie przyprowadzają dzieci zdrowe, bez objawów jakichkolwiek infekcji – zwłaszcza dróg oddechowych.
 10. Drzwi do przedszkola ze względów bezpieczeństwa są zamknięte. Wejście do przedszkola należy komunikować dzwonkiem przy drzwiach.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola/ szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 12. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13. Rodzice przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 14. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 16. W przypadku symptomu choroby u dziecka zostanie  ono  odizolowane wraz z opiekunem od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko.

 

   REGULAMIN KSZTAŁCENIA  NA ODLEGŁOŚĆ

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 W LIMANOWEJ

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 4

             Rok szkolny 2020/2021

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 Regulamin określa:

 • sposób realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 • sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;
 • sposób współpracy z nauczycielami i koordynowania przez nich współpracy z rodzicami i dziećmi, w tym możliwość konsultacji z nauczycielami grupy prowadzącymi zajęcia w określonej  formie i terminie;

 

 1. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadnia przedszkola realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są z wykorzystaniem:
 4. Strony internetowej przedszkola: przedszkole.zsp4.limanowa.pl
 5. innych środków komunikacji elektronicznej; poczta elektroniczna, portal społecznościowy Facebook
 6. indywidualny kontakt telefoniczny;
 7. materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, Kuratorium Oświaty,
 8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w postaci:
 • wymiany informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem z wykorzystaniem środków, o których mowa w pkt a), b)
 • informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola. Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców oraz nauczycieli o formach przyjętej nauki na odległość w szkole.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania materiałów dydaktycznych i wychowawczych przez portal Librus lub inny dostępny środek komunikacji elektronicznej, w tym stronę internetową przedszkola.
 3. Za nauczanie na odległość w danym oddziale odpowiadają nauczyciele oddziału przy współpracy z dyrektorem szkoły.
 4. W razie problemów z dostępem do podanych materiałów nauczyciel zobowiązany jest zaproponować dziecku inną formę ich przekazania.
 5. Dyrektor przedszkola, po uzyskaniu upoważnienia organu prowadzącego, może użyczyć nauczycielowi sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do odnotowywania w sprawozdaniach z pracy zdalnej tematów zajęć planowanych w określonych tygodniach.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do przesłania dyrektorowi przedszkola w określonym terminie wykazu zrealizowanych zadań.

 

SPOSÓB WSPÓŁPRACY DYREKTORA Z WYCHOWAWCAMI I KOORDYNOWANIE JEGO WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Dyrektor przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora przedszkola w postaci SMS, portal Librus, e-mail.
 3. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 4. Dyrektor przedszkola może w szczególnych przypadkach wezwać nauczyciela do placówki.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obecność nauczyciela będzie sprawdzana poprzez odczytanie listy i sporządzenie adnotacji w protokole.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do odpowiedzi na pytania zadawane przez Rodziców poprzez ustalony sposób komunikowania.
 7. Nauczyciel religii współpracuje z nauczycielami danego oddziału w zakresie problemów zgłaszanych przez Rodziców.

 

 

SPOSÓB USTALANIA TYGODNIOWYCH TREŚCI NAUCZANIA W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

 1. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 2. Nauczyciele oddziału podają zakres treści nauczania do wiadomości rodziców przy użyciu strony internetowej przedszkola lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 3. Nauczyciel ma obowiązek przesyłać indywidualne materiały dydaktyczne uwzględniające potrzeby danego dziecka, zwłaszcza dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną i kształceniem specjalnym.
 4. Nauczyciele oddziału pozostają w stałym kontakcie z innymi nauczycielami oraz logopedą i psychologiem.
 5. Nauczyciele specjaliści mają obowiązek:
 • Otaczania opieką i udzielania wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom;
 • Informowania o dostępnych materiałach niezbędnych do pracy z dzieckiem posiadającym opinię psychologiczną;
 • Inicjowania i prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych;
 • Ustalenia form i czasu kontaktu z rodzicem.

 

 PROCEDURA DOTYCZĄCA UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU

 

 1. Za utrzymanie czystości w przedszkolu odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia przedszkolne.

 

 1. Dyrektor przedszkola zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.

 

 1. Dyrektor przedszkola codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 

 1. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

 

 1. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarz) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 • biurka,
 • drzwi,
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie),
 • klamki,
 • włączniki światła,
 • poręcze i uchwyty,
 • używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystają podczas zabawy.

 

 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

 

 1. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okularów ochronnych w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (łazienka, WC). To może doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa.

 

 1. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana),
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany),
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając,
 • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicie wirusów).
 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.

 

 1. Z wyznaczonych, stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej sali.

 

 1. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dla nauczycieli.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia, każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:
 • sala została posprzątana i wywietrzona,
 • znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.

 

 1. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji zabawek, którymi bawiły się dzieci i sprzętu w sali w czasie pobytu z grupą w jadalni lub na placu zabaw.

 

 PROCEDURA KONTAKTU Z RODZICAMI W PRZYPADKU  POGORSZENIA SIĘ STANU ZDROWIA DZIECKA

 

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonego opiece przedszkola odpowiadają nauczyciele oddziału, do którego dzieci zostały przydzielone.

 

 1. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel powinien skupiać swoją uwagę na dzieciach i obserwować ich zachowanie.

 

 1. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora przedszkola.

 

 1. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.

 

 1. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail, zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.

 

 1. Po nawiązania kontaktu z rodzicami zobowiązani są przybyć do przedszkola tak szybko jak to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem.

 

 1. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z sanepidem.

 

 1. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia a pojawia się zagrożenie związane z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112,  przed przyjazdem rodziców.

 

 1. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

 1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

 

 1. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

 

 1. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym.

 

 1. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.

 

 1. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń.

 

 1. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.

 

 1. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.

 

 1. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:
 • upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już w budynku przedszkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą.
 • przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
 • zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,
 • w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.

 

 1. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).

 

 1. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po pobyciu w toalecie umyło ręce.

 

 1. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.

 

 1. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z   PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.

 

 1. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice.

 

.

 1. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku lub założyć rękawiczki.

 

 1. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.

 

 

 1. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia.

 

 

 1. W wyznaczonym pomieszczeniu przedszkola w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 5 rodziców.

 

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi bez wchodzenia do sal. Dzieci do wyznaczonej dla każdej grupy sali odprowadza nauczyciel.

 

 

 1. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony do kontroli czy dziecko przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów.

 

 1. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.

 

 

 1. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.

 

 1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

 

 

 1. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).

 

 1. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 

 1. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji.

.

 1. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.

 

 

 1. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 1. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.

 

 

 1. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI

 

 1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialna jest pomoc nauczyciela.

 

 1. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez obserwację dobrego przykładu.

 

 

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.

 

 1. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

 

 

 1. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
 • po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 

 1. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się tylko jedno dziecko.

 

 1. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.

 

 

 1. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem. Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona do zamkniętego kosza a ręce umyte wodą i mydłem.

 

 1. Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości od innych dzieci.

 

 

 

 

Skip to content